Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Javni oglas

mailprint fav manja slovaveća slova

21.09.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

Broj: 092-0-SU-17-000-418

Vlasenica: 18.09.2017. godine

 

 

Na osnovu odredaba člana 68. Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 37/12) i člana 9. Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici, predsjednik suda objavljuje:

 

 

 

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

 

1.      DAKTILOGRAF – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

 

 

OPIS POSLOVA:

 

-          obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama; piše na računaru ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave, rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana; postupa po naredbama sudije u predmetima; brine o evidenciji predmeta i ročišta i preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rednom broju sa spakovanom poštom na otpremu pošte; pravovremeno ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise koji se nalaze kod sudije; vrši pripreme i potrebne radnje vezane za izlazak na teren u svojstvu zapisničara.

-          obavlja i druge poslove u djelokrugu rada ovog radnog mjesta kao i poslove po nalogu predsjednika, sekretara suda i šefa odsjeka.

 

 

Kandidat treba da ispunjava sledeće:

 

a)      OPŠTI USLOVI

 

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

-          da je punoljetan;

-          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

-          da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

 

 

b)     POSEBNI USLOVI

 

-          SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedan) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 

1.      biografija sa podacima i dokazima o dosadašnjim zaposlenjima,

2.      uvjerenje o državljanstvu,

3.      izvod iz matične knjige rođenih,

4.      ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

5.      svjedočanstvo o završenoj školi,

6.      dokaz o poznavanju rada na računaru,

7.      dokaz o radnom iskustvu,

8.      uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

Priliko izbora radnika obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.

 

Obavezan je probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 

Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu i na web stranici suda. Neblagovoremene i nepotpune prijave na javni oglas neće se razmatrati.

Prijave na oglas mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

 

Osnovni sud u Vlasenici, Svetosavska 19, Vlasenica, sa naznakom „Komisija za prijem radnika“

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

 

Slobodanka Močević


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh