• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Vlasenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  22.10.2009.

  Osnovni sud u Vlasenici mjesno je nadležan za teritorije opština Vlasenica, Milići, Šekovići i Han Pijesak.

  Osnovni sud u Vlasenici stvarno je nadležan za suđenje:

  1. u krivičnim  predmetima 

  a) da u prvom stepenu sudi
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
  - za krivična djela za koja je posebnim zkonom propisana nadležnost osnovnog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na osnovni sud,
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude

  2. građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi

  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku

  3. drugim predmetima

  a) da sprovodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere obezbjeđenja
  c) da obavlja zemljišno-knjižne poslove,
  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini
  e) da vrši druge poslove određene zakonom

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 11/04) Pravilnikom o unutrašnjem poslovanju („Službeni glasnik RS„ broj 57/2008) i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

  956 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1