• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Vlasenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Konkurs za daktilografa

  24.05.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VLASENICI

  Broj: 092-0-SU-23-000-200

  Vlasenica: 18.05.2023. godine

   

    Na osnovu čl. 48 stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 9.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici broj 092-0-SU-14-000-271 od 24.06.2014.g. i saglasnosti Ministarstva pravde RS broj 08.030/120-435/23 od 25.04.2023. godine  Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici o b j a v lj u j e:

   

   

  JAVNI KONKURS

   

   

  1.      DAKTILOGRAF – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

   

                                                 

                         

   

              OPIS POSLOVA:

   

  -          Obavlja sve vrste daktilografskih poslova

  -          Radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi.

  -          Prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima.

  -          Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme.

  -          Priprema korespodenciju i dokumentaciju.

  -          Kontaktira stranke,svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu.

  -          Pomaže osoblju pisarnice koliko je potrebno,te obavlja ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda.

   

              Kandidat treba da ispunjava sledeće:

   

              a) OPŠTI USLOVI

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

  -          da je punoljetan;

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

  -          da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

   

   

   

   

   

              b) POSEBNI USLOVI

   

  -          SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru

   

   

   

              Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

   

  1.      kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta

  2.      uvjerenje o državljanstvu,

  3.      izvod iz matične knjige rođenih,

  4.      ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

  5.      diplomu o završenoj navedenoj školi,

  6.      dokaz o poznavanju rada na računaru,

  7.      potvrda o radnom iskustvu,

  8.      fotokopiju radne knjižice,uključujući i stranice sa podacima o radnom stažu

  9.      uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

  10.  za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

   

   

              Prilikom izbora kandidata obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.

             

              Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

              Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

             

              Osnovni sud u Vlasenici,ul.9.januar ,sa naznakom „Komisija za prijem radnika“.

             

   

   

   

   PREDSJEDNIK SUDA


  Slobodanka Močević

   

   

   

   

   

  Prikazana vijest je na:
  8 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Konkurs za daktilografa

  24.05.2023.

  BOSNA I HERCEGOVINA

  REPUBLIKA SRPSKA

  OSNOVNI SUD U VLASENICI

  Broj: 092-0-SU-23-000-200

  Vlasenica: 18.05.2023. godine

   

    Na osnovu čl. 48 stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15 i 100/17), člana 9.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici broj 092-0-SU-14-000-271 od 24.06.2014.g. i saglasnosti Ministarstva pravde RS broj 08.030/120-435/23 od 25.04.2023. godine  Predsjednik Osnovnog suda u Vlasenici o b j a v lj u j e:

   

   

  JAVNI KONKURS

   

   

  1.      DAKTILOGRAF – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,

   

                                                 

                         

   

              OPIS POSLOVA:

   

  -          Obavlja sve vrste daktilografskih poslova

  -          Radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi.

  -          Prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima.

  -          Odgovoran je za održavanje spisa i unošenje u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme.

  -          Priprema korespodenciju i dokumentaciju.

  -          Kontaktira stranke,svjedoke i njihove predstavnike i osigurava da su predmeti spremni prema rasporedu.

  -          Pomaže osoblju pisarnice koliko je potrebno,te obavlja ostale poslove koje mu povjeri Predsjednik suda.

   

              Kandidat treba da ispunjava sledeće:

   

              a) OPŠTI USLOVI

   

  -          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

  -          da je punoljetan;

  -          da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;

  -          da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe

  -          da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,tri godine prije objavljivanja konkursa

  -          da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu.

   

   

   

   

   

              b) POSEBNI USLOVI

   

  -          SSS opšteg, upravnog ili ekonomskog smjera; 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; dobro poznavanje rada na računaru

   

   

   

              Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

   

  1.      kraća biografija,kontakt telefon i adresu prebivališta

  2.      uvjerenje o državljanstvu,

  3.      izvod iz matične knjige rođenih,

  4.      ljekarsko uvjerenje (ukoliko kandidat bude izabran),

  5.      diplomu o završenoj navedenoj školi,

  6.      dokaz o poznavanju rada na računaru,

  7.      potvrda o radnom iskustvu,

  8.      fotokopiju radne knjižice,uključujući i stranice sa podacima o radnom stažu

  9.      uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

  10.  za ispunjavanje poslednjih dviju stavki iz opštih uslova,svi kandidati dostavljaju ovjerene izjave.

   

   

              Prilikom izbora kandidata obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine i tačnosti kucanja.

             

              Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog konkursa putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u dnevnim novinama „Glas Srpske“. Neblagovremene i nepotpune prijave na javni konkurs neće se razmatrati.

              Prijave na konkurs mogu se predati neposredno ili poslati poštom na adresu:

             

              Osnovni sud u Vlasenici,ul.9.januar ,sa naznakom „Komisija za prijem radnika“.

             

   

   

   

   PREDSJEDNIK SUDA


  Slobodanka Močević