Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

09.11.2009.

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na
odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno
srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

- zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
- puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih
 radnih sposobnosti radnika,
- efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
  poslova,
- lična odgovornost za obavljenje poslova,
- praćanje i proučavanje sudske prakse,
- primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
  brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po
zakonu pripadaju,
- primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
- ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja
stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika


Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad
suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
2. Odjeljenje sudske uprave i računovodstvo
3. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove

                                                                             
Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

a) krivično odjeljenje
b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
c) prekršajno odjeljenje

 

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici a koji se nalazi u "Akti suda".

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh